Wczytuję dane...

Plac zabaw

Zabawa na świe­żym powie­trzu sty­mu­luje pra­wi­dłowy roz­wój dzieci. Pobu­dza ich kre­atyw­ność, pozwala na roz­ła­do­wa­nie nadmiaru ener­gii i spra­wia im radość. Nie­za­leż­nie od tego, czy posia­dasz dom na wsi, czy w mie­ście, na Twoim podwórku nie może zabrak­nąć ogro­do­wego placu zabaw. To kame­ralne poło­że­nie ma swój urok, ponie­waż dzięki temu Twoje dziecko będzie bez­pieczne pod­czas zabawy. Usta­wione razem zestaw spor­towy, zjeż­dżalnia, pia­skow­nica, dwu­stronna huś­tawka oraz bramka do siat­kówki są dosko­nałą formą roz­rywki zarówno dla dzieci w każ­dym wieku, jak i dla doro­słych. Pod­czas wspól­nego spę­dza­nia czasu z dziec­kiem z pew­no­ścią Twoja więź się pogłębi jeszcze bardziej.

Czytaj więcej...

Place zabaw dla dzieci – drew­niane i pla­sti­kowe

Wygląd placu zabaw to jedno, ale pod­czas jego wybie­ra­nia warto zwró­cić uwagę przede wszyst­kim na jego prak­tycz­ność i funk­cjo­nal­ność. Dla­tego w naszym skle­pie inter­ne­to­wym czekają na Cie­bie roz­ma­ite place zabaw dla dzieci. Nie tylko małe i pla­sti­kowe, ale rów­nież drew­niane i rodzinne. Drew­niane place zabaw dla dzieci mają sta­bilną kon­struk­cję. Dzięki zasto­so­wa­nym meta­lo­wym kotwom nawet star­szym dzie­ciom zapew­niają bez­pie­czeń­stwo, a łatwe moco­wa­nie siatki umoż­li­wia szybką zmianę dys­cy­pliny.


Pla­sti­kowe place zabaw dla dzieci prze­zna­czone są dla naj­młod­szych malu­chów i “rosną” razem z dziećmi. To zamknięte place zabaw, które w pro­sty spo­sób możesz zamie­nić na otwarte. Mają otwory do prze­rzu­ca­nia piłe­czek, skrzynkę pocz­tową z sor­te­rem do nauki kolo­rów i kształ­tów oraz inne funk­cjo­nal­no­ści, które popra­wią koor­dy­na­cję ruchową.

Place zabaw dla dzieci – jaką nawierzch­nię wybrać?

Klu­czową rolę dla bez­pie­czeń­stwa dzieci odgrywa nawierzch­nia placu zabaw. Odpo­wied­nio dobrana może zapo­biec wielu ura­zom, któ­rym może ulec dziecko pod­czas zabawy na wyso­ko­ści. Według obo­wią­zu­ją­cych norm bez­pie­czeń­stwa PN-EN 1176 pod urzą­dze­niem, dla któ­rego współ­czyn­nik wyso­kiego upadku (HIC) prze­kra­cza 1 metr, jak i w stre­fie bez­pie­czeń­stwa huś­ta­wek, zjeż­dżalni i karu­zel, należy zasto­so­wać podłoże z mate­ria­łów syp­kich. Zaliczają się do nich np.: pia­sek, maty prze­ro­sto­we, płyty gumo­we, nawierzchnie gumo­we wyle­wa­ne. Pole­camy pia­sek, ponie­waż jest dosko­na­łym mate­ria­łem amor­ty­zu­ją­cym, a jego cena jest niska.


Jeśli chcesz otrzy­mać wię­cej pro­fe­sjo­nal­nych porad - pytaj. Chęt­nie odpo­wiemy na każde pyta­nie, ponie­waż zależy nam na tym, aby jakość usług świad­czo­nych w naszym skle­pie inter­ne­to­wym była na wyso­kim pozio­mie. Pozy­tywna opi­nia każ­dego Klienta jest dla nas na wagę złota. Dosko­nale zda­jemy sobie sprawę z tego, jak zróż­ni­co­wane są potrzeby i ocze­ki­wa­nia naszych klien­tów i ich dzieci. Dla­tego do każ­dego Klienta pod­cho­dzimy indy­wi­du­al­nie. Ser­decz­nie zapra­szamy do współ­pracy z nami.

Sortuj według:
Wyświetl po produktów